Privacy

Wet op de privacy

We hebben al bij de start van Therapeutisch Centrum Fascia, privacy belangrijk gevonden. De wet op privacy welke op 25 Mei 2018 is ingegaan, heeft natuurlijk wel zijn invloed op het beleid binnen onze praktijk. Dat willen we hierbij kort uitleggen.

Privacyregels in 6 stappen:

 • 1. We hebben een klantendatabase en delen uw gegevens niet met derden.
 • 2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om het medische dossier te kunnen maken.
 • 3. In overleg met u kunnen wij uw gegevens met derden delen in het kader van overleg met eventuele verwijzers.
 • 4. We beveiligen onze ICT-infrastructuur naar beste kunnen met behulp van derden.
 • 5. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is , en zijn daarin gebonden aan wettelijke verplichtingen.
 • 6. Wij respecteren uw privacy volgens de algemene verordening gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

In ons privacy beleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, en mochten er voor u onduidelijkheden instaan neem dan contact op met ons via praktijk@fascia.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij als praktijk Fascia.

 • Uw naam, adres en woonplaats, uw e- mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum.
 • Via de mail of telefoon kunt u ons vragen stellen. Om uw vragen goed te beantwoorden kan het zijn dat wij naar persoonlijke informatie vragen.
 • Onze website is beveiligd om misbruik en cybercrime te voorkomen, uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Ytje Akkerman en Wouter Knol, (wij hebben geheimhoudingsplicht.)
 • Maakt u gebruik van sociale media om met ons te communiceren, dan kunnen wij niet instaan voor de bescherming van de gegevens die u via vaak onbeveiligde sociale media met ons deelt. Wij delen geen vertrouwelijke informatie met u via onbeveiligde sociale media.
 • U kunt ervoor kiezen om bijzondere persoonsgegevens spontaan met ons te delen. Deze gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of anders met uw toestemming. Als u bijzondere gegevens met ons deelt stemt u ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doelen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben als praktijk Fascia passende maatregelen genomen om verlies of onrechtmatigheden in de informatieopslag te voorkomen. Twijfelt u over de genomen maatregelen of vermoed u een data lek, geef het ons dan door via het email adres praktijk@fascia.nl Wij streven naar continue verbetering van onze praktijkvoering.

Tenzij wij verplicht zijn op grond van wet of regelgeving uw gegevens langer te bewaren, dan doen wij dat niet langer dan noodzakelijk. Voor medische dossiers zijn wij verplicht via de wet op de behandelovereenkomst de dossiers 15 jaar te bewaren, voor minderjarige kinderen geld: De begindatum van de registratie tot het 18e levensjaar en dan nog 15 jaar erbij. Voor het bewaren van persoonsgegevens in algemene zin stelt De Algemene Verordening Gegevensbescherming geen concrete termijn. Wij mogen zelf bepalen hoe lang deze gegevens door ons bewaart worden.

Uw privacy rechten

Als klant of gebruiker van onze digitale media, hebt u de volgende privacy rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • a. Recht van inzage
 • b. Recht van rectificatie
 • c. Recht om gegevens te laten verwijderen
 • d. Recht van bezwaar
 • e. Recht van het overdragen van uw persoonsgegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

a. Recht van inzage

U hebt het recht te weten hoe uw persoonsgegevens door Praktijk Fascia worden verwerkt welke dit zijn en voor welk doel.

b. Recht op rectificatie

U hebt het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en Fascia geen rechtsgrond meer heeft voor verwerking.

d. Recht van bezwaar

U kunt op ieder moment uw keuze voor het gebruik van persoonsgegevens intrekken en of aanpassen.

e. recht van het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht om de door u aan Fascia verstrekte persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke denk aan een andere therapeut over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd, voor een actuelere versie.  Voor vragen over ons privacy beleid kunt u mailen naar praktijk@ fascia.nl